Výsledek hledání pro výraz
Vyberte si kategorii
  Menu Zavřít

  Obchodní podmínky

  VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  (dále jen VOP e - shopu EKUFR.CZ)

  I.

  Základní ustanovení

  Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je NASTROJAN CZECH s.r.o., se sídlem Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9 – Černý Most, IČ: 27543919, DIČ: CZ27543919 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).

  Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

  Spotřebitelem je člověk, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

  Všechny právní vztahy prodávajícího s kupujícím v případě, kdy je spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění.

  Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Dále se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

  Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito VOP, že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

  Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.

  Uzavření kupní smlouvy

  Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající v přiměřené době potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Prodávající nenese odpovědnost za případné chyby při přenosu dat. Vzniklou smlouvu včetně sjednané ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

  Kupující bere na vědomí, že objednávka může být ze strany prodávajícího zrušena, tedy že může být odstoupeno od smlouvy v tom případě, kdy zboží nebude dostupné od dodavatele v přiměřené době či po delší dobu.

  Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě platně uzavřené smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny výhradně před soudy České republiky.

  II.

  Ochrana osobních údajů

  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a pro zasílání obchodních sdělení v souladu s právním řádem České republiky a zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.

  Uživatel je povinen udržovat své uživatelské účty a hesla k nim v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Nastrojan.cz nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně Nastrojanu.cz jejím úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.

  III.

  Cena

  Všechny ceny jsou smluvní. Na stránkách e - shopu Nastrojan.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné. Jsme plátci DPH. Cena neobsahuje poplatek za dopravu, pokud není uvedeno jinak.

  IV.

  Objednávání

  Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednání. Objednání zboží je možné prostřednictvím internetového obchodu www.ekufr.cz.

  Při výběru možnosti zaslání zboží na dobírku se kupující potvrzením objednávky zavazuje zboží přijmout a uhradit. V případě, že kupující zboží nepřijme a neuhradí je povinen prodávajícímu uhradit vynaložené náklady, zejména poštovné a balné.

  V případě, kdy nebude možné doručit potvrzení objednávky na kupujícím uvedený e-mail nebo telefonní číslo, pak bude objednávka zaslaná kupujícím stornována a zboží nebude odesláno.

  Pokud bude kupujícímu na základě potvrzené objednávky zasláno zboží a tento si je nepřevezme, pak je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu paušální částku ve výši 100,- Kč za náklady spojené s dopravou a balným, kterou se kupující zavazuje uhradit ve lhůtě 7 dnů od výzvy zaslané prodávajícím prostřednictvím e-mailu či telekomunikačních služeb.

  V.

  Platební podmínky

  Prodávající akceptuje jako způsob platby tyto:

  • převod na bankovní účet

  • platbu při převzetí dobírky

  • platbu kartou online

  VI.

  Dodací podmínky

  Osobní odběr:

  V současné době je nabízen ve formě výdejního okénka při objednávce předem.

  Zasílání poštovní službou:

  Zboží je prodávajícím zasíláno poštovní službou České pošty a.s. - Maximální hmotnost zásilky = 20 kg, Maximální rozměry zásilky = 80 x 60 x 42 cm. Ceny se řídí dle aktuálního ceníku uvedeného na internetových stránkách e - shopu nebo po předchozí dohodě. Zboží bude předáno k přepravě nejpozději do 5 dnů od uhrazení kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení této lhůty v případě neočekávaných událostí. O takovémto prodlení bude prodávající neprodleně informovat kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce. Prodávající dále poskytuje dodání zboží prostřednictvím společnosti InTime - Maximální hmotnost zásilky = 15 kg, Maximální rozměry zásilky = 80 x 60 x 42 cm.

  VII.

  Odstoupení od smlouvy

  Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

  Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta počíná běžet ode dne převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do však do 14 dnů od odstoupení, zboží, které od něho obdržel. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Zboží je možné vrátit zasláním Zásilkovnou Zdarma při předložení kodu 90481120 avšak na objemné zboží, kde je maximální součet všech tří stran 120cm například cestovní kufry, odešlete Českou poštou přímo na reklamační adresu Nastrojan Czech s.r.o. Libeň 142, Libeř 25241.

  Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžité prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal a to stejným způsobem. Prodávající je oprávněn vrátit kupujícímu spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Pokud spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil kupujícího spotřebitele nést tyto náklady v těch případech, kdy vrácené zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní plnění dříve, než mu spotřebitel zboží předá a prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

  Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zboží jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

  Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

  Odstoupení od smlouvy v ostatních případech se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  Odstoupit od smlouvy mohou ze zákona jen spotřebitelé, tedy fyzické osoby pořizující si zboží pro své vlastní potřeby. Jen za jistých okolností může být na spotřebitele pohlíženo jako na fyzickou osobu– podnikatele, případně obecně prospěšnou společnost nebo nadaci. Klasická právnická osoba, tedy firma, nárok na vrácení zboží nemá. Je čistě na rozhodnutí obchodníka, jestli chce stejnou výhodu umožnit i firmám.

  Dále zákon stanovuje, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, ktžeré bylo upraveno podle přání spotřebitele.

  "Případné spory a vztahy, které můžou vzniknout na základě smlouvy, budou řešeny podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy ČR.

  Vzniklé spory mezi Kupujícím a Nastrojan.cz lze řešit také mimosoudní cestou. Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je např. Česká obchodní inspekce, či možnost řešit mimosoudního sporu online prostřednictvím na to určené on-line platformy prostřednictvím web. stránky https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

  Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu Vám společnost Nastrojan.cz doporučuje nejdřív využít kontakt info@ekufr.cz pro vyřešení vzniklé situace. "

  VIII.

  Odpovědnost za jakost

  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Věc musí mít vlastnosti, které si strany ujednaly. Pokud ujednány nebyly, pak musí mít vlastnosti, které výrobce věci popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Prodávající dále odpovídá za to, že věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo k účelu pro danou věc obvyklému, že věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku a že věc bude v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti. Prodávající dále ručí za to, že prodávaná věc odpovídá požadavkům právních předpisů.

  Pokud se vada projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, tak se má za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  V případě, že prodávaná věc nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  IX.

  Záruční podmínky

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

  Výše uvedené se nepoužije, pokud u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to přímo z povahy věci.

  Záruční podmínky na zboží se obecně řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Jako záruční list slouží faktura za zboží.

  X.

  Závěrečná ustanovení

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ode dne 15. 9. 2021 a tímto dne také pozbývají platnosti a účinnosti všechny předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.