Výsledek hledání pro výraz
Vyberte si kategorii
  Menu Zavřít

  Reklamační řád

  Reklamační řád

  upravující způsob a podmínky reklamace vad zboží pořízeného od prodávajícího
  (dále též jen "Reklamační řád")

  s obchodní společností
  Nastrojan Czech s.r.o.
  IČO: 27543919
  sídlem Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9
  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209319

  I. Úvodní ustanovení

  1. Tento Reklamační řád obchodní společnosti Nastrojan Czech s.r.o., IČO: 27543919, sídlem Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209319 (dále jen "prodávající"), slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží kupujícím, především pak kupujícím v postavení spotřebitele. Záležitosti tímto Reklamačním řádem neupravené se řídí všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Práva kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna v souladu s tímto Reklamačním řádem.

  II. Jakost při převzetí

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy věc převzal
   • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce,
   • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
   • vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.
  2. Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
  3. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

  III. Uplatnění reklamace

  1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího zejména osobně na adrese Praha, Praha-západ, Libeň 142, 252 41 Libeř, telefonicky na čísle +420 244 472 594 či elektronickou poštou na adrese reklamace@nastrojan.cz.
  2. Kupující může reklamované zboží prodávajícímu zaslat především prostřednictvím služby Zásilkovna, kterou pro kupujícího prodávající poskytuje zdarma s kódem pro vrácení – 90481120. Pokud se však kupující rozhodne zaslat zboží jiným způsobem dopravy, oznámí to prodávajícímu na emailovou adresu reklamace@nastrojan.cz.
  3. V případě zasílání zboží, které váží nad 10 kg, kde je maximální součet všech tří stran 120 cm za účelem reklamace (například cestovní kufry), zašle kupující toto zboží prostřednictvím společnosti Česka pošta, s. p.
  4. Bude-li kupující reklamované zboží posílat poštou a není-li dohodnuto jinak, musí tak učinit na adresu prodávajícího, a to Praha, Praha-západ, Libeň 142, 252 41 Libeř.
  5. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přebírat reklamace po celou provozní dobu.
  6. Jako doklad o záruce (záruční list) poskytuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o koupi, tedy fakturu, která zároveň slouží jako záruční list. Tato obsahuje všechny údaje potřebné pro uplatnění záruky.
  7. Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.
  8. Prodávající v záručním listě popíše obsah poskytované záruky, její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.
  9. Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v příslušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
  10. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, doložit zejména datum koupě, a to především předložením záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
  11. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
  12. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

  IV. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění a vyřízení reklamace

  1. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od jejího převzetí.
  2. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoli o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
  3. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.
  4. Pokud je kupujícím spotřebitel, tak o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po vzájemné dohodě prodávajícího se spotřebitelem. Smluvní lhůta však nesmí být neurčitá nebo nepřiměřeně dlouhá. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
  5. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

  V. Informativní ustanovení o právech z vadného plnění

  1. Kupujícímu náleží práva z vadného plnění
   • je-li splněno vadně, tedy pokud věc má vady již při převzetí (dále jen "odpovědnost za vady existující při převzetí");
   • pokud se u spotřebního zboží vyskytne vada v době 24 měsíců od převzetí (dále jen "odpovědnost za vady vzniklé po převzetí").
  2. Kupujícímu však nenáleží práva z vadného plnění, pokud před převzetím věci věděl, že má věc vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  3. Kupujícímu rovněž nenáleží práva z vadného plnění, jde-li o odpovědnost za vady vzniklé po převzetí v případě
   • věci prodávané za nižší cenu, a to u vady, pro kterou byla nižší cena ujednána;
   • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
   • použité věci u vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím;
   • vyplývá-li to z povahy věci.
  4. Věc, tedy zboží, je vadné, zejména pokud
   • nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
   • nehodí se k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
   • věc neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
   • není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
   • nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

  VI. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady

  1. Kupujícímu náleží v případě uznání reklamace následující oprávnění
   • právo na dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,
   • neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže,
   • právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující také právo od smlouvy odstoupit.
  2. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy pokud
   • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s právními předpisy,
   • se vada projeví opakovaně,
   • je vada podstatným porušením smlouvy,
   • z prohlášení prodávajícího nebo z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
  3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
  4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  5. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

  VII. Nevyzvednutá reklamace

  1. O vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.
  2. Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace. Prodávající zašle potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.
  3. V případě, že si kupující nevyzvedne zboží po skončení reklamačního řízení, bude prodávající postupovat v souladu s ustanovením § 2609 občanského zákoníku, tj. po uplynutí zákonné lhůty k opravě je oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 40,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží, pokud si kupující zboží nepřevezme ani v náhradní lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byl prodávajícím vyrozuměn o vyřízení reklamace. Pokud si kupující zboží nepřevezme do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, je prodávající oprávněn věc prodat. Kupující bere na vědomí, že v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží, může podle ustanovení § 2126 a násl. občanského zákoníku prodávající dle výše uvedeného postupovat cestou svépomocného prodeje, a to po předchozím upozornění kupujícího a poté, co prodávající poskytl kupujícímu přiměřenou lhůtu k převzetí. V případě prodeje zašle prodávající kupujícímu konečné vyúčtování. Stejná práva má prodávající bez vyrozumění kupujícího i tehdy, pokud je kupující nesnadno dosažitelný nebo nehlásí-li se. Prodávající je oprávněn zboží zadržet, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné.

  VIII. Závěrečná ustanovení

  1. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.
  2. Poslední aktualizace Reklamačního řádu proběhla dne 07.05.2024 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.